ايران پمفلت يك سايت فروشگاهى جهت رفاه دانشجويان علوم پزشكى كشور و هم چنين معرفى كتب دانشگاهى معتبر در زمينه آموزش علوم پزشكى مي باشد.