وب سایت مدیریت تعمیرگاه که در آن میتوان دستگاه را هنگام ورود به تعمیرگاه ثبت کرد و پس از تعمیر، کارهای انجام شده به همراه مبلغ دستمزد ثبت کرد.