در نرم افزار آزمون ساز و آزمون گیر، مدیر میتواند آزمون و سوال مربوط را ثبت کند.
سپس کاربر در نرم افزار ثبت نام میکند و بعد از ورود به برنامه، در آزمون دلخواه خود شرکت کرده و پس از آزمون میتواند کارنامه خود را مشاهده کند.