نرم افزار ثبت مشتریان و ارسال پیامک که میتوان به وسیله آن، مشخصات مشتریان را ثبت کرد و برای آنها یا تعدادی از آنها در فواصل مختلف، پیامک ارسال کرد.